Obecní dům Panenské Břežany
2021 / veřejná architektonická soutěž

ocenění / 2. místo

autor
Ing. arch. Přemysl Jurák

spoluautor
Ing. arch. Sylvie Tesková

Obecní dům Panenské Břežany

Nový obecní dům pro Panenské Břežany vnímáme jako soudobý funkční objekt jednoduše přístupný z úrovně návsi, objekt odkazující se na půdorysnou stopu původní stavby a svým architektonickým pojednáním navazující na archetyp vesnického domu se sedlovou střechou. Obecní sál a hlavní vstup domu umísťujeme na úroveň stávající vjezdové brány do dvora vedle sousední stodoly. Hlavní vnitřní prostory jsou tak přirozeně (bezbariérově) provázány s okolním veřejným prostorem. Vzniká tak dům se dvěma podélnými sedlovými střechami, které kryjí příčně orientovaný sál, jenž svou koncepcí s dvěma okny odkazuje na příčně průjezdné stodoly s dvěma vraty.

Navrhovaný objekt respektuje urbanistické danosti v území. Náves je zachována ve svých stávajících proporcích a jsou navrhovány jen drobné korekce pro kultivované naplnění požadovaného počtu parkovacích stání. Nové stromy jsou umísťovány tak, aby vytvořily intimní prostor návsi a navázaly na předprostor obecního úřadu. Objekt je vnějším výrazem prost architektonické exhibice, ale svou solidností a obyčejností může poskytnout známé a analogické prostředí pro neformální společenský život vesnice.

Objekt je přístupný třemi samostatnými vstupy. Do návsi je orientován hlavní vstup, na který navazuje prostor předsálí, výčep, toalety pro návštěvníky a přístup do hlavního sálu. Strop v části předsálí je vynechán, pohledově i schodištěm je úroveň hlavního vstupu propojena s úrovní v „podkroví“, kde je navržena knihovna a prostor klubovny doplněný o víceúčelový prostor galerie. Šatna pro návštěvníky není pevně definována, odkládání oděvů je koncipováno flexibilně. Řešení by mělo reagovat na požadavky konkrétní události. Lze uvažovat s řešením pomocí mobilních pultů a věšáků v prostoru předsálí, galerie nebo klubovny, alternativou je umístění stojanových věšáků přímo v prostoru sálu.
K jižní fasádě domu v uličce Na Návsi je navržena intimní terasa se stromem a vstupem (bezbariérovým) pro knihovnu a klubovnu.
Třetí vstup do domu je určen pro cvičence nebo účinkující, je orientován do ulice Na Návsi a zpřístupňuje část objektu vyhrazenou pro šatny, umývárny, zázemí pro personál a místnosti technického zařízení domu. Propojení této části a sálu je umístěno k ploše pódia tak, aby šatny mohly sloužit také jako zázemí vystupujících umělců.
Obecní sál je rozměrným posuvným oknem také propojen s dřevěnou terasou v prostoru dvoru mezi stávající stodolou a nově navrhovaným domem. Dlážděný dvůr je z návsi přístupný bránou a je tak umožněn alternativní přímý přistup do sálu bez nutnosti procházet přes foyer.
Zásobování výčepu je řešeno samostatným vstupem do skladu výčepu z prostoru dvoru, který je možné v případě potřeby využít pro příjezd vozidla účinkujících a umožnit tak jednoduché stěhování vlastní osvětlovací a audio techniky účinkujících.

Obecní sál je koncipován plošně velkoryse pro 150 návštěvníků a pódium. Vzhledem ke tvarování stropu, které přebírá siluetu střech, lze sál v polovině rozdělit roletou. Prostor sálu je okny vizuálně propojen s prostorem galerie v předsálí a vstupem do zázemí sálu. Z prostoru předsálí je možné v budoucnu uvažovat v sále o vybudování ochozu nad severním oknem a tím rozšíření kapacity sálu. Výčep je se sálem propojen výdejním okénkem.

  • Obecní sál - pohled z pódia

Dům je navržen jako jednoduchá stavba zděná z keramických tvárnic s kontaktním zateplením z minerální tepelné izolace. Strop v prostoru předsálí je uvažován jako pohledový monolitický železobetonový, stropní konstrukce v zázemí sálu jsou navrhovány jako typové skládané s nosníky a keramickými vložkami. V konstrukci krovu budou kombinovány dřevěné a ocelové prvky. V interiéru bude konstrukce krovu kryta klasickým sádrokartonovým podhledem nebo akustickým podhledem z dřevěných lamel v sále.
Podlahy jsou ve všech hlavních prostorech navrženy z masivních dřevěných lamel olejovaných do tmavého odstínu. Za hlavními vstupními dveřmi je navržena žulová broušená kostka jako motiv propojení domu a návsi. V provozech zázemí objektu je navrhována keramická dlažba.
V prostoru sálu je pro zajištění akustické pohody navrhován podhled a obklad horní části stěn z dřevěných lamel lazurovaných do bílého odstínu, spodní část stěn sálu v kontaktu s návštěvníky je obložena bíle lakovanými akustickými deskami. Truhlářské konstrukce v domě jsou navrhovány s bílou polomatnou úpravou.
Fasáda by se svým zemitým odstínem měla vpíjet do stávajícího kontextu původních okrových omítek a neomítnutých staveb z režným cihelným zdivem. Okna jsou navrhována dřevěná se silnovrstvou lazurou v šedém odstínu, větrací okenní křídla budou z exteriéru kryta krycí perforovanými panely z lazurovaných masivních CLT desek. Keramická režná střešní krytina navazuje na okolní střechy.
Náves bude vydlážděna žulovou kostkou kladenou v řádcích, vizuálně se tak propojí s předprostorem obecního úřadu. Ve dvoře a okolo stromů bude spára dlažby zatravněná.

Objekt je vytápěn podlahovým topením, jako zdroj tepla je navrhováno tepelné čerpadlo. Vzhledem k výhodné orientaci střech je možné uvažovat o instalaci fotovoltaických panelů s využitím pro ohřev teplé vody nebo dobíjení bateriového uložiště pro následné využití el. energie pro svícení, vytápění nebo chlazení v letních měsících. Okno ze sálu orientováno k jihu bude stíněno výsuvnou markýzou, aby v letních měsících nedocházelo k přehřívání interiéru. Pro další využití dešťové vody z akumulační nádrže lze uvažovat o samostatném rozvodu filtrované dešťové vody pro splachování WC. Osvětlení prostorů bude zajištěno úspornými LED svítidly.

Hodnocení poroty
Porota pozitivně hodno􀆡 výraz a způsob zasazení objektu do okolní zástavby, které je nanásilné a respektuje potřeby přiléhajícího veřejného prostoru. Orientace hlavního vstupu do objektu a s ním spojená transformace stávajícího parkoviště na náměstí je fungujícím gestem. Také otevření sálu do prostoru dvorku, které vede k aktivaci a multifunkčnosti tohoto exteriérového prostoru podtrhuje správné uvažování o významu a funkci řešeného provozu ve vztahu k celé obci. Dispozice objektu je řešena efektivně, což umocňuje pocit proveditelnosti záměru.
Za ne zcela vyhovující považuje porota návrh interiéru, který je nedostatečně definovaný. Zejména pak prostor výčepu je téměř potlačen. Celkový jazyk interiérového řešení se snaží být kultivovaný, ale nesetkává se s požadavky prostředí, pro které má fungovat, nevytváří příjemnou atmosféru a není v souladu s vnější formu budovy.

Stávající stav návsi v Panenských Břežanech:

Související aktuality: