Hasičská zbrojnice Lankšroun
2022 / veřejná architektonická soutěž

autor
Ing. arch. Přemysl Jurák

spoluautor
Ing. arch. Sylvie Tesková

Hasičská zbrojnice Lankroun

Budova nové hasičské zbrojnice je navržena jako velkorysý dům s centrální halou „srdcem“ pro požární techniku. Návrh je vsazen do stávající proluky, na rušné Dobrovského ulici. Dům svým odsazením od komunikace vytváří záliv veřejného prostoru s novým stromem, zachovává možnost průchod do ulice Hradební. Za objektem je navržen provozní dvůr pro údržbu hasičské techniky nebo případné komunitní události. Mezi pevné a „plné“ fasády provozního zázemí je umístěn volný prostor centrální haly – garáže a společenské místnosti. Propojitelnost společenské místnosti s garáží a provozním dvorem umožňuje průjezd vozidel a variabilní využití prostorů. Srdcem domu se stává garáž s požární technikou a společenská místnost pro setkávání komunity dobrovolných hasičů.

Pro vnější výraz objektu jsou použity pohledové materiály, betonové tvárnice, beton a pozinkovaný plech v kombinaci s dřevěnými prvky. Stejné materiály se přirozeně propisují i v interiéru domu.
Věž pro sušení hadic chápeme jako provozní zařízení, proto je záměrně situována až do druhého plánu od ulice Dobrovského. Primární účel stavby akcentuje hasičská technika vystavená v garáži za prosklenými vraty.

Hlavní provozní vstup je orientován do průjezdu mezi hasičskou zbrojnicí a sousedním domem. Na vstup navazuje schodiště do 2. NP, kde jsou umístěny kanceláře a zasedací místnost.
V přízemí je umístěno provozní zázemí hasičské zbrojnice, garáž a společenská místnost. V případě větší společenské události umožňuje variabilita dispozice spojení prostoru garáže, společenské místnosti a eexteriéru.
V prostoru za hasičkou zbrojnicí je v místě terénního zlomu navrženo pobytové schodiště ve formě „amfiteátru“.

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Rozvod tepla bude zajištěn podlahovým topením. Regulace teploty dle návrhových norem bude řešena termostatem pro každou topnou zónu samostatně. V prostorech umýváren, toalet, šaten a kanceláří je možné větrat přirozeně okny. Vzhledem k předpokládanému režimu fungování objektu mohou být instalovány tři samostatné rekuperační jednotky pro prostory zázemí hasičů a kanceláře. Automatickým větráním je zabezpečena ekonomická cirkulace vzduchu v budově v době nepřítomnosti osob.
Na střeše dvoupodlažní části objektu je navržena plocha pro instalaci fotovoltaických panelů. Získaná elektrická energie může být použita pro ohřev teplé vody, napájení rekuperace, klimatizování některých místností v letních měsících nebo případně uložena do baterií.
Okna jsou stíněny vnějšími žaluziemi, společenská místnost v přízemí je zastíněna konzolou doplněnou výsuvnými markýzami.

Objekt je založen na klasických základových pasech. Pro svislé nosné konstrukce je kombinován systém betonových tvárnic s tepelnou izolací (např. BS Klatovy) a železobetonových sloupů, který je navrhován v prostoru společenské místnosti. Horizontální nosné konstrukce ocelovo-betonové stropy. Střecha nad garáží je navržena z pohledových dřevěných BSH nosníků a stropních CLT panelů.

I přesto, že je obestavěný prostor v návrhu optimalizován, tak objekt naplňuje požadovaný program ze zadání soutěže. Návrh oproti klasické dispozici minimalizuje prostory chodeb. Proto předpokládáme, že ušetřené finance z minimálního obestavěného prostoru bude možné při rozpracování návrhu investovat do kvalitnějších materiálů a technologií, které zajistí delší a ekonomičtější život stavby.

Uliční fasáda hasičské zbrojnice je od hrany komunikace odstoupena dle požadavku norem, tak aby umožnila pohodlné stání hasičského auto. V prostoru provozního dvoru jsou navržena čtyři stání pro automobily stálých zaměstnanců. Před budovou v návaznosti na ulici Dobrovského jsou doplněna dvě příležitostná parkovací stání.
Intenzivně pojížděné zpevněné plochy jsou navrženy z žulové kostky kladené v řádcích, místa z nižší intenzitou provozu jsou uvažovány z žulové kostky se širší zatravněnou spárou.

Stávající stav místa pro hasičskou zbrojnici:

Související aktuality: